Poradňa - Advokátska kancelária Řehák & Tisoň - právnik, právo, avokát, zmluva

Výživné

 

Pred tromi rokmi som za rozviedla. Na syna, ktorý bol vtedy ôsmak na základnej škole, mi súd od bývalého manžela priznal výživné 800 korún mesačne. Syn už chodí druhý rok na gymnázium a náklady na knihy, jazykovú školu, ale aj ošatenie a iné potreby pre neho sa stále zvyšujú. Bývalý manžel mi odmieta viac na syna prispievať s odôvodnením, že spolu s priateľkou stavia nový dom a kúpil si nové auto, ktoré musí splácať. Odmieta prispieť i napriek tomu, že mu podľa mojich informácií zamestnávateľ zásadne zvýšil plat.

 

V súlade s ustanovením § 78 ods. 1 prvá veta zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine"): „Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery". Vo Vašom prípade možno usudzovať, že prišlo k zmene pomerov tak na strane maloletého syna (nástup na strednú školu), ako aj na strane Vášho bývalého manžela (zmena majetkových pomerov). Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 zákona o rodine totiž: „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

 

S prihliadnutím na uvedené môžete podať na okresný súd, ktorý rozhodol o pôvodnej výške výživného, návrh na zvýšenie výživného pre maloletého syna. Výdavky manžela na nový dom a auto bude súd posudzovať v súvislosti s ustanovením § 62 ods. 5 zákona o rodine, ktorý znie: „Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

Zvýšené výživné možno v zásade priznať odo dňa začatia súdneho konania o zvýšení. Avšak, podľa ustanovenia § 77 ods. 1 tretia veta zákona o rodine „Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.". Podľa rozhodnutia súdu za dôvod hodný osobitného zreteľa možno považovať i nástup maloletého na ďalší stupeň školskej dochádzky. Vo vašom návrhu na zvýšenie výživného môžte teda žiadať priznanie výživného spätne, od nástupu Vášho syna na gymnázium.

 

(Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona o advokácii.)

 

Stiahnuť zákon o rodine

 

Dedenie

Rodičia sa rozviedli už dávno a otec sa s nami nestýkal. Nedávno zomrel a ozvali sa mi jeho príbuzní, tiež dedičia. Zrejme mal dlhy, lebo chcú, aby som časť z nich prevzal na seba. Ja s tým nechcem mať nič spoločné. Dá sa tým niečo robiť?

 

Nuž v prvom rade, ako dedič zodpovedáte za všetky dlhy otca (poručiteľa) iba pomerne, do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. T.j., ak zdedíte majetok (napr. dom) v hodnote 15 000 eur a celý otcom zanechaný majetok mal hodnotu 100 000 eur, zodpovedáte všetkým veriteľom spolu do výšky 15% ich pohľadávok, otcov dlh však prevezmete najviac vo výške 15 000 eur. Ak sú dlhy väčšie než majetok, môžete sa pokúsiť dohodnúť s ostatnými dedičmi a s veriteľmi, že dedičstvo im prenecháte na úhradu dlhov.

 

Ak s dedičstvom naozaj nechcete mať absolútne nič spoločné, môžete v zákonnej lehote zaslať súdu oznámenie, že dedičstvo odmietate. Tým sa hneď na začiatku dedičského konania zbavíte všetkých starostí, no v prípade, že by sa v budúcnosti dodatočne objavil nejaký ďalší otcov zabudnutý majetok (napr. pozemky v Tatrách), nebudete mať naň žiadny nárok.

 

Predčasom sme náš byt spolu s manželom darovali staršiemu synovi a sami sme sa presťahovali do môjho rodičovského domu, ktorý bol predtým neobývaný a postupne ho rekonštruujeme. Deti však máme dve a vieme, že dediť by mali po nás rovným dielom. Ako to však urobiť spravodlivo, aby dostali rovnako, keď dediť sa vlastne už bude len ten dom?

Zákon na túto situáciu pamätá, ale pre vylúčenie akýchkoľvek nedorozumení bude najjednoduchšie, aby ste obaja spísali po závete. Dáte v nich tzv. príkaz na započítanie neobvyklého darovania (byt) na dedičský podiel. Pri prejednávaní dedičstva sa tak bude na tento dar prihliadať a Vaše deti v konečnom dôsledku získajú rovnako.

 

Stiahnuť Občiansky zákonník

 

(Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona o advokácii.)